Bèste Moerebuuk,

Allerieërst de Bèste Winse veur ‘t noewe jaor. Wae hope op ein gooj gezondheid veur uch allemaol en natuurlik ouch det wae in 2023 weer same Vastelaovendj kinne vere as vanaods!

Zaoterdig 7 januari Prinsebal & vorst wissel

Kómmendj zaoeterdig trappe wae aaf mèt ’t Prinsebal woeë wae de 72e Prins van de Moerebuuk oet zulle rope. Aan ’t begin van ‘t Prinsebal zulle wae ieërst aafsjied nömme van ózze Vorst Henri en zal de noewe Vorst van Moerebuuk geinstalleerdj waere.

Zunjig 8 januari Jeugdbóntemiddig en jeugdprinsepaar oetrope

Op zunjig is ’t programma gehieël gewied aan de jeugd. Wae beginne den mèt de JeugdBóntjeMiddig woeë tal van jeugdige talentjes heur bèste beinke veur zètte mèt ein stökske, dansje, leedje en nog völ mieër. Aansloetendj zulle wae ’t noewe JeugdPrinsePaar van de Moerebuuk oetrope.

Dit alles zal plaats vinje in de BMV aan ’t Scheijmansplein.

Hopelik zeen wae ós den!

CV De Moerebuuk